Alter

Matematika 3.r. - Klíč s výsledky úloh k učebnici - Blažková R. a kol.

Obsahuje metodický návod a výsledky příkladů jednodílné učebnice.. Stručný popis knihy Matematika 3.r. - Klíč s výsledky úloh k učebnici: Obsahuje metodický návod a výsledky příkladů jednodílné učebnice Matematika pro 3. ročník.

Druh zboží: ROM

od 67,- Kč

Porovnat ceny

Pracovní sešit k Matematice pro 3. ročník ZŠ I. díl - Růžena Blažková, Květoslava Matoušková, Milena Vaňurová

Dvojdílný pracovní sešit splňuje požadavky RVP ZV, lze jej používat při práci s jednodílnou i trojdílnou učebnicí (odkazy na strany obou učebnic jsou uvedeny v záhlaví každé strany pracovního sešitu). Práce s ním je založena na aktivních činnostech. Využívá metody individuální i skupinové práce.

Druh zboží: ROM

od 44,- Kč

Porovnat ceny

Čítanka pro 9. ročník ZŠ, vázaná - Hana Rezutková, Marta Lískovcová

Obsahuje ukázky moderní literatury od počátku 20. stol. k dnešku, prostřednictvím nichž mají žáci nejen možnost pozorovat vývoj literatury a seznámit se z významnými literárními osobnostmi, ale budou se moci zamýšlet i nad obecnými společenskými a filozoffilozofickými otázkami. Čítanka ...

Druh zboží: ROM

od 110,- Kč

Porovnat ceny

Matematika 4.r. 1.díl - pracovní sešit - Blažková, Vaňurová, Matoušková

Pracovní sešit je doplňkem k jednodílné i trojdílné učebnice MATEMATIKA pro 4. ročník. Propojení s učebnicí je uvedeno v záhlaví stran pracovního sešitu. Pracovní sešit je nově vytvořen podle RVP ZV, odkazy na strany obou učebnic jsou uvedeny v záhlaví každé strany pracovního sešitu. ...

Druh zboží: ROM

od 44,- Kč

Porovnat ceny

Pracovní sešit ke Slabikáři 2.díl - Hana Staudková

Dvojdílný pracovní sešit je zásobníkem cvičení a úkolů pro rozvoj čtenářství. Navazuje na Pracovní sešit k Živé abecedě (092769) a je rovněž koncipován tak, aby do něj žáci mohli psát. Jeho součástí jsou kartičky se slovy tištěné velkou a malou abecedou.

Druh zboží: ROM

od 51,- Kč

Porovnat ceny

Český jazyk 4.r. - brožovaný - Čechura, Dvořáková

Úvodní kapitoly učebnice jsou věnovány zopakování učiva třetího ročníku. Dále se podle osnov např. probírá: stavba slova, předpony a předložky, druhy slov, mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves, stavba věty jednoduché a souvětí. 162 stran, měkká vazba/ tvrdá vazba

Druh zboží: ROM

od 88,- Kč

Porovnat ceny

Zeměpis - Vesmír / Mapa - Helena Holovská, Radek Pavlů

Tato učebnice je první z řady učebnic zeměpisu pro 2. stupeň ZŠ. Celá řada má jednotnou koncepci i grafickou úpravu. Jedná se o moderní pracovní učebnici nového typu. Titul získal ocenění Zlatá stuha 1998.

Druh zboží: ROM

od 24,- Kč

Porovnat ceny

Matematika pro 3. ročník ZŠ 1. díl - Růžena Blažková, Květoslava Matoušková

Úlohy z trojdílné učebnice byly téměř beze změn zařazeny do učebnice jednodílné. Ceny a reálie v zadáních byly aktualizovány. Učebnice odpovídá požadavkům RVP ZV; obsahuje zásobník příkladů a úloh.

Druh zboží: ROM

od 43,- Kč

Porovnat ceny

Český jazyk 2.r. - vázaný - Nováková, Švejdová

Zaměřuje se na výklady o větě a souvětí, o druzích vět podle postoje mluvčího a o slovu. Podrobněji se zabývá slabikou a hláskou (souhlásky, samohlásky a dvojhlásky), podstatnými jmény, předložkami a slovesy. Jednoduchá slohová cvičení pojednávají o základních formách společenského styku. V ...

Druh zboží: ROM

od 99,- Kč

Porovnat ceny

Čítanka 3.r. - brožovaná - Bradáčová L. a kol.

Čítanka pokračuje v seznamování s knihami autorů dětské literatury. Dále rozšiřuje poznání dětí o dílech ilustrátorů, kteří tvořili pro tuto věkovou skupinu. Prohlubuje znalosti v oblasti teorie literatury - poezie (přirovnání, zosobnění, dějová báseň), próza (pověst, děj, prostředí, ...

Druh zboží: ROM

od 95,- Kč

Porovnat ceny

Moje první čítanka - Zmatlíková,Žáček

Čítanka obsahuje pokračování příběhů malého Toma, s nímž se děti seznámily ve Slabikáři, dále pohádky (i dramatizaci), básně, hádanky a lidová říkadla z Čech a Moravy. Závěr knihy je věnován nácviku čtení některých slov (ta lze vystřihovat a volně s nimi pracovat). Učebnice se stala ...

Druh zboží: ROM

od 90,- Kč

Porovnat ceny

Pracovní sešit k učebnici matematika 4 II. díl

Dvojdílný pracovní sešit obsahuje úkoly k procvičování učiva daného RVP ZV (obor přirozených čísel); lze jej využívat při práci s jednodílnou i trojdílnou učebnicí (odkazy na strany obou učebnic jsou uvedeny v záhlaví každé strany pracovního sešitu). Práce s ním je založena na aktivních ...

Druh zboží: ROM

od 44,- Kč

Porovnat ceny

od 48,- Kč

Porovnat ceny

Matematika pro 3. ročník ZŠ 2. díl - Růžena Blažková, Květoslava Matoušková

Nové učivo přináší numeraci do 1 000. Pamětné i písemné sčítání a odčítání v oboru do 1 000. Porovnávání čísel, zaokrouhlování, jednoduché a složené slovní úlohy. Jednoduchá geometrie. Obsahuje pomůcky pro numeraci a počítání v oboru do tisíce (číselné osy, kartičky s 1, 10, 100, 1 000).

Druh zboží: ROM

od 43,- Kč

Porovnat ceny

Čítanka 2. ročník, 1. díl - tvrdá vazba - 1. ediční řada - Zuzana Nováková

Čítanka obsahuje jak ukázky z klasické dětské literatury, tak i texty spisovatelky Zuzany Novákové, které zobrazují život současných dětí. Čítanka 2/1 spolu s Pracovním sešitem umožňuje plnit požadavky a cíle RVP ZV.

Druh zboží: ROM

od 109,- Kč

Porovnat ceny

Čítanka 2. ročník, 1. díl - měkká vazba - 1. ediční řada - Zuzana Nováková

Čítanka obsahuje jak ukázky z klasické dětské literatury, tak i texty spisovatelky Zuzany Novákové, které zobrazují život současných dětí. Čítanka 2/1 spolu s Pracovním sešitem umožňuje plnit požadavky a cíle RVP ZV.

Druh zboží: ROM

od 87,- Kč

Porovnat ceny

Český jazyk pro 3. ročník ZŠ, brožovaná - Vzdělávací obor český jazky a literatura - Ladislav Dvorský, Kateřina Milerová-Lovis

Učebnice obsahuje základní mluvnické učivo – seznamuje s psaním párových souhlásek uvnitř slov, se stavbou slova a s vyjmenovanými slovy (pomocí obrázků a žertovných říkadel usnadňuje jejich nácvik). Dále se zabývá slovními druhy a některými jejich kategoriemi. Samostatně pojednává o ...

Druh zboží: ROM

od 88,- Kč

Porovnat ceny

Zlomky pro 4. ročník ZŠ - Pracovní sešit - Růžena Blažková, Květoslava Matoušková

Pracovní sešit se vyznačuje výrazným zaměřením na aplikační úlohy. Obsahuje cvičení na poznávání zlomku jako části celku, žáci se učí zlomky číst, zapisovat a v praktických úlohách si procvičují probírané učivo na příkladech z reálného života. Součástí sešitu je také náhled do problematiky ...

Druh zboží: ROM

od 36,- Kč

Porovnat ceny

Matematika pro 3. ročník ZŠ, jednodílná - Růžena Blažková, Květoslava Matoušková

Většina úloh z trojdílné učebnice byla zařazena do učebnice jednodílné, avšak vzhledem k obsahovým i grafickým odlišnostem nedoporučujeme oba typy učebnic kombinovat. Dvojdílný pracovní sešit lze používat při práci s jednodílnou i trojdílnou učebnicí, odkazy na strany obou učebnic jsou ...

Druh zboží: ROM

od 107,- Kč

Porovnat ceny

Pracovní sešit ke Slabikáři 1.díl - Hana Staudková

Hana Staudková a kol., ilustrovaly O. Čechová, K. Bittmanová, H. Zmatlíková Dvojdílný pracovní sešit je zásobníkem cvičení a úkolů pro rozvoj čtenářství; navazuje na Pracovní sešit k Živé abecedě ALTER (092769). Součástí obou dílů jsou kartičky se slovy tištěnými velkou i malou abecedou a ...

Druh zboží: Plakáty

od 49,- Kč

Porovnat ceny