C.H.Beck

Oficiální stránky C.H.Beck:

http://www.beck.cz/

C.H.Beck v sociálních sítích:

Facebook

Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář. - Svoboda, Tlášková, Vláčil, Levý, Hromada

První komentář kodexu tzv. nesporných řízení na trhu. Komentář poskytuje výklad norem upravujících konkrétní zvláštní řízení v kontextu nové hmotněprávní úpravy, která je s procesními ustanoveními spjata daleko intenzivněji, než tomu bylo do 31. 12. 2013. Některá zvláštní řízení od 1. 1. ...

Druh zboží: Dětské hrací automaty

od 1281,- Kč

Porovnat ceny

Opatření obecné povahy v teorii a praxi - Hejč, Bahýľová

Jde o první publikaci na českém trhu, která nabízí ucelené zpracování právního institutu opatření obecné povahy. Tato forma činnosti veřejné správy, resp. typ správního aktu, má za sebou desetiletí své existence v českém právním řádu. Za tu dobu se opatření obecné povahy dostalo do širší ...

Druh zboží: Obecné kancelářské potřeby

od 446,- Kč

Porovnat ceny

od 2721,- Kč

Porovnat ceny

Ochrana přímých zahraničních investic v energetice - Bělohlávek J. Alexander

Tato publikace navazuje na autorovu monografii Ochrana přímých zahraničních investic v Evropské unii, která v mezidobí vyšla také v polštině a ruštině.Ochrana investic je pojmem skloňovaným ve všech pádech. Má dopad jak na individuální investory, tak na celou společnost. Její význam je ...

Druh zboží: ROM

od 656,- Kč

Porovnat ceny

Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 2. vydání - Alexander J. Bělohlávek

Komentář reaguje na nejrozsáhlejší novelu zákona o rozhodčím řízení účinnou od 1. dubna 2012. Přehledná tabulka uvádí rozdíly mezi původním a novelizovaným zněním zákona. Titul zpracovává rostoucí množství judikatury a rozhodnutí jsou podrobně rozebrána a provázána s pohledem rozhodovací ...

Druh zboží: ROM

od 1829,- Kč

Porovnat ceny

Obchodní smlouvy - Dohnal, Galvas, Oliva

Tato praktická publikace je určena všem, kteří pracují s obchodními smlouvami. Jejím cílem nejsou teoretické rozbory, ale tipy pro praxi a upozornění na problémy, které přinášejí současné kontrakty. Smlouvy mají svůj život a všechny jeho fáze tato publikace popisuje. Od vyjednávání smlouvy ...

Druh zboží: Obchodní formuláře a stvrzenky

od 507,- Kč

Porovnat ceny

Finanční analýza a hodnocení výkonnosti firmy - Dana Kubíčková; Irena Jindřichovská

Finanční analýza představuje jeden z nástrojů řízení podniku. Pomáhá měřit dopady podnikové činnosti a posuzovat ekonomickou výkonnost. Ta může být chápána a měřena buď pomocí ukazatelů obchodní úspěšnosti (růst tržeb, rostoucí tržní podíl), nebo prostřednictvím ukazatelů zaměřených na ...

Druh zboží: ROM

od 537,- Kč

Porovnat ceny

Mezinárodní humanitární právo - Bílková, Jílek, Kolektiv, Ondřej, Šturma

Publikace přináší ucelený rozbor mezinárodněprávní regulace ozbrojených konfliktů v současnosti. Mezinárodní humanitární právo je zde chápáno v širokém slova smyslu zahrnující jak tzv. „ženevské právo“ sloužící k ochraně obětí ozbrojených konfl iktů, tak i „haagské právo,“ které reguluje ...

Druh zboží: Dětské hrací automaty

od 946,- Kč

Porovnat ceny

Marketing - Zamazalová M. a kolektiv

2. přepracované a doplněné vydání. Společenský rozvoj jde v současné době velice rychle kupředu a totéž platí o marketingu. Přestože se řada základních marketingových principů nemění a podstata marketingu setrvává, mění se prostředí, v němž firmy působí, vyvíjejí se a zdokonalují metody ...

Druh zboží: Reklama a marketing

od 542,- Kč

Porovnat ceny

Makroekonomické souvislosti ochrany životního prostředí - Farský Miroslav, Ritschelová Iva, Sidorov Egor, Tošovská Eva

Opatření stávající ambiciózní politiky životního prostředí EU, která se v plné míře týkají také České republiky, vyvolávají na jedné straně nové aktivity ve výrobě, stavebnictví a dalších odvětvích a podporují nové projekty. V tomto směru jsou motorem hospodářského růstu a vytvářejí nové ...

Druh zboží: ROM
Obchod: BookTook.cz

od 382,- Kč

Porovnat ceny

Právo zaměstnanců na nadnárodní informace a projednání - Pichrt Jan

Kniha je prvním komplexním zpracováním problematiky práva zaměstnanců na nadnárodní informace a projednání v ČR. Zejména management podniků (skupin podniků) s působností na úrovni EU dostává touto publikací do ruky cennou pomoc, kterou bude potřebovat při výkladu a aplikaci příslušných ...

Druh zboží: ROM

od 382,- Kč

Porovnat ceny

od 275,- Kč

Porovnat ceny

Evropeizace veřejné sféry (978-80-7400-193-2)

Kniha Evropeizace veřejné sféry: Nezbytnou podmínkou dalšího prohloubení evropské integrace je existence veřejného prostoru v Evropské unii. Základní otázkou, na kterou se práce zaměřuje, tedy je, zda můžeme formování takového prostoru v rámci EU vysledovat? Autoři se snaží postupně ...

Druh zboží: Dětské hrací automaty

od 337,- Kč

Porovnat ceny

Gender a sociální právo - Rovnost mezi muži a ženami v sociálněprávních souvislostech - Kristina Koldinská

Rovné postavení mužů a žen, gender a diskriminace jsou stále více skloňovanými pojmy nejen v českém společenském dění, ale i v právních diskusích. V poslední době se množí kauzy diskriminace na základě pohlaví, řešené již i českými soudy v návaznosti na judikaturu Evropského soudního dvora ...

Druh zboží: ROM
Obchod: BookTook.cz

od 473,- Kč

Porovnat ceny

Politické a právní základy evropských integračních seskupení - Linda Janků, Martin Janků

Evropská integrace, to není pouze Evropská unie a rámec jejích společných politik. V nemalé míře se do budování a rozvoje vztahů mezi evropskými státy v období po skončení druhé světové války zapojily Rada Evropy, Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci či Nordická rada, v ...

Druh zboží: Dětské hrací automaty

od 473,- Kč

Porovnat ceny

Právo vnějších vztahů - Pavel Svoboda

Evropská unie je jedním z největších hybatelů mezinárodního života, zejména v oblasti obchodní politiky nebo rozvojové spolupráce. Napětí mezi členskými státy EU a jejich ústavním vztahem k EU je zjevné především na mezinárodním poli, kde si státy chtějí zachovat svůj status plných subjektů ...

Druh zboží: Dětské hrací automaty
Obchod: BookTook.cz

od 519,- Kč

Porovnat ceny

Zákon o církvích a náboženských společnostech - komentář - J. Kříž

Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), je svoji povahou průřezový právní předpis. Provádí ústavní garance svobody náboženského vyznání, a to jak v ...

Druh zboží: ROM

od 664,- Kč

Porovnat ceny

Právní aspekty humoru - Šalamoun Michal

Publikace Právní aspekty humoru se zabývá humorem v jeho nejrůznějších formách jakožto určitým prvkem významným v právních vztazích. Obecně lze říci, že v těchto souvislostech má humor a legrace význam tehdy, když s existencí tohoto jevu právo spojuje určité právní následky. Problémem však ...

Druh zboží: ROM
Obchod: BookTook.cz

od 382,- Kč

Porovnat ceny

Ochrana názvů, postav a příběhu uměleckých děl - Michal Šalomoun

Již druhé vydání publikace je určeno pro všechny, kteří se potýkají s úskalími autorského práva nebo pracují s autorskými díly. Úvodní část publikace se věnuje právním prostředkům ochrany nehmotných statků v obecné rovině, zejména pak autorskému právu a právu na ochranu před nekalou ...

Druh zboží: ROM
Obchod: Martinus.cz

od 399,- Kč

Porovnat ceny

Humor (nejen) pro právní praxi - Václav Budinský

Kniha se zabývá významem, přínosem a aplikací humoru pro práci právníků, ale i pro jejich relaxaci a zábavu. První část knihy je věnována teoretickým otázkám pojetí humoru a jeho funkcí, vztahu humoru a osobnosti a také zajímavostem o vztahu humoru a práva. Druhá část nabízí služby humoru ...

Druh zboží: ROM

od 275,- Kč

Porovnat ceny